I naše škola má svá pravidla

Stravování

Obědy se do školní výdejny dováží každý den školního vyučování z jídleny MŠ Čtyřlístek Odry. Jsme zapojení do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol.

Cena obědu je 23,- Kč (dopravné ve výši 5,- Kč/oběd platí škola). 

Platby za stravné je možné hradit složenkou, kterou obdržíte každý měsíc.

Odhlašování obědů je nutné provést den předem do 14:00 osobně v ZŠ Heřmanice u Oder nebo telefonicky na tel. čísle 556 712 422 nebo emailem: pohorska3@email.cz.

V případě náhlého onemocnění je nutné si vyzvednout nahlášený oběd v ZŠ Heřmanice u Oder do 15:30. Den před nástupem po nemoci je nutné opět dítě ke stravování přihlásit do 14:00.

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění a dle systému kritických bodů (HACCP). 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Jsme zapojení do celorepublikových projektů dotovaných MŠMT: Mléko do škol, Zdravé zuby a Ovoce do škol.

Výčet alergenů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme v jídelním lístku.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: "Škola pro 21. století"

Identifikační údaje, oficiální název dokumentu ŠVP ZV, název školy, adresa školy, ředitelka školy, kontakty, charakteristika školy, celoškolní projekty, školská rada, partneři školy apod.


Učební plán

Hodinové dotace jednotlivých předmětů, spojení tříd do jedné vyučovací skupiny, výuka plavání, zajištění počítačové gramotnosti.


Průřezová témata

Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: "Škola pro 21. století" okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků má být jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.


Výchovně vzdělávací strategie a Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti.

Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání a pokojenému a úspěšnému životu.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění v životě.

Autoevaluace školy

Vlastní hodnocení školy je dokument, který je výsledkem autoevaluačních činností. Zpracovává se v souladu s § 9 Školského zákona a § 8 Vyhlášky 15/ 2005, a to vždy za školní rok. Autoevaluace - vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Cílem autoevaluace školy je analyzovat výchovně vzdělávací procesy, stanovit prostředky, nástroje, cesty ke zlepšení kvality školy, dospět ke kvalitativně vyšší úrovni školou poskytovaných služeb a zjistit aktuální informace o stavu školy, tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.


Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Ředitelka ve spolupráci s třídní učitelkou zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd.

Vzdělávací oblasti

Člověk a svět práce

Vzdělávací předmět pracovní činnosti vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.


Matematika a její aplikace

Vzdělávací oblast je v 1. až 5. ročníku ZŠ realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Jazyky a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura, Anglický jazyk. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.


Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizovaná ve vyučovacích předmětech Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. Vymezuje obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.

Umění a kultura

Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.


Člověk a zdraví

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu ...). Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí radostného pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností.

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací oblast je v 5. ročníku realizovaná prostřednictvím předmětu Informační technologie. Umožňuje žákům získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií a realizovat metodu "učení kdykoliv a kdekoliv". Je součástí všech oblastí základního vzdělávání.

GDPR

Základní škola (dále jen ZŠ) zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (dále jen OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od ZŠ přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ
Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Heřmanice u Oder 47
IČ: 709 91 065

DS: jnhmmcv

Ředitelka: Gabriela Čížová

E-mail: skola@hermaniceuoder.cz Tel.: +420 556 748 039

https://hermanickaskola.webnode.cz

Zřizovatel
Obec Heřmanice u Oder
Sídlo: Heřmanice u Oder 47, 742 35
IČ: 00600750
DS: a2ibmr6
Tel.: 556748038
E-mail: obec@hermaniceuoder.cz

Pověřenec pro OÚ
Tomáš Bíbrlík
E-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz
Tel.: 777698876
Úřední dny: po-pá 8:00-16:00

Preventivní programy

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

 • na tvorbě a realizaci Školní preventivní strategie se podílí všichni pedagogové naší školy
 • Školní preventivní strategie slouží jako podklad pro zpracování Minimálního preventivního programu pro daný školní rok
 • cílem strategie není výchova "bezproblémového žáka" (to není v lidských silách), ale snaha o vytvoření takových podmínek, ve kterých má možnost pracovat na svém rozvoji osobnosti
 • chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém žák bude mít dostatečné množství informací umožňující mu lépe a zodpovědněji se rozhodovat a orientovat ve světě kolem něj
 • vytvořit prostředí, ve kterém se nebude bát říct si o pomoc (bude-li chtít)
 • Program prevence sociálně patologických jevů, výchovy ke zdravému životnímu stylu, výchovy ke zdraví

  Školy mají ze zákona povinnost realizovat aktivity orientované na prevenci sociálně patologických jevů. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§ 29, odst. 1) uvádí, že: "Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů." a dále (§ 30, odst. 1, písm. c) uvádí, že: "Školní řád a vnitřní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  Školní program proti šikanování

  Školy mají ze zákona povinnost  mít

  Školní program proti šikanování pro školní rok.

  Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvkové organizace. Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace jeho tvorby patří ke standardní činnosti školního metodika prevence. Ten podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. Za realizaci a hodnocení programu je odpovědná ředitelka školy. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.