ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, milé děti,

také v letošním školním roce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády a v souladu s platnými právními předpisy doporučení pro organizaci zápisů. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace přizpůsobena, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápisy k povinné školní docházce budou na naší škole probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to formou vyplněné přihlášky zaslané na adresu školy. Zákonní zástupci žáků mohou zasílat žádosti během celého dubna.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky doručit následujícími způsoby:

  • Pokud dítě nastupuje v řádném termínu, vyplňujete 2 formuláře: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisový lístek + přiložte prostou kopii rodného listu dítěte. Týká se i dětí odročených z loňského školního roku
  • Pokud vyřizujete pro dítě odklad školní docházky, vyplňujete pouze Žádost o odklad povinné školní docházky + je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny + potvrzení dětského lékaře

Pokud nemáte možnost tisku, budou tiskopisy k vyzvednutí v obchodě v Heřmanicích u Oder nebo na Obecním úřadě. Do školy můžete doručit v době od 1. 4. do 30. 4. 2021 těmito způsoby:

  1. Pokud máte datovou schránku - do datové schránky školy: jnhmmcv
  2. Pokud máte elektronický podpis - elektronicky podepsané e-mailem na adresu: skola@hermaniceuoder.cz
  3. Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis - poštou nebo rovnou do schránky školy ve vedlejším bočním vchodě zprava na Obecní úřad Heřmanice u Oder nebo na Obecním úřadě, kde můžete také pořídit kopii rodného listu a přiložit.
  • Pokud se školy v průběhu měsíce dubna 2021 otevřou, bude možné vyplněné tiskopisy předat osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy Vám bude sděleno poštou (e-mailem).

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, předejte jedním ze tří způsobů uvedených výše vyplněný formulář "Žádost o odklad povinné školní docházky". V tom případě již Žádost o přijetí ani Zápisový list neposíláte.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa .

Žádost o odklad můžete podat do 30. 4. 2021.

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy, vyžádejte si příslušný formulář e-mailem.

Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2021 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení: - podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra),

- podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, posílejte na e-mail: skola@hermaniceuoder.cz nebo na tel. 725 708 567 (ředitelka školy), 777 055 986 (paní učitelka Dáša).

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Těšíme se na setkání s Vámi a především s dětmi u nás ve škole.

Mgr. Gabriela Čížová, ředitelka školy

Formuláře ke stažení a tisku:


Komunitní škola

Jsme dvoutřídní škola pro první až pátý ročník. Obvykle máme kolem deseti až patnácti dětí, z nichž srší radost a nadšení. Výuku ve třídách obohacujeme o spoustu exkurzí, výletů a kulturních akcí. Do našich aktivit se rádi zapojují rodiče i prarodiče našich žáků.

Jsme malí, ale velmi aktivní.

Naši sponzoři

z řad rodičů:

STANISLAV PŘIKRYL SOLAR PRIK s.r.o.

MARTIN DROŽDÍK


Sledujte nás

Reference

Co o naší škole říkají rodiče

Jan Křivonožka

Dolejší Kunčice, tatínek

„Heřmanická škola je místem, kde se děti učí od skvělých a nadšených učitelů, kteří navíc do výuky formou projektů zapojují rodiče a místní profesionály různých profesí. Děti nám díky škole doslova kvetou před očima a my s nimi prožíváme vzdělávací euforii a velkou radost. Díky škole se přirozená hravost, kreativita a emptatie dětí neztrácí, ale naopak prohlubuje. Oceňujeme i kvalitní kroužky, zejména angličtinu a včelařský kroužek. Heřmanickou školu bychom přáli zažít snad každému!“

Nikol Přikrylová

Vlkovice, maminka

„Škola nás nejprve zaujala svou ,,malou" velikostí, kdy se všichni pedagogové i děti dobře znaly a působily spokojeně. Oslovila nás také svým přístupem a nadále nás v něm jen utvrzuje. Vzhledem k počtu žáků má pedagog dost inividuálního času na všechny žáky, čehož si velmi vážíme. V případě potřeby byla a je škola vždy vstřícná. Vymyšlí spoustu aktivních činností, díky kterým mají děti i spoustu nezapomenutelných zážitků. Výběrem ZŠ Heřmanice u Oder mají mé děti fantastický vstup do celoživotního učení :-)“

Vendula Jarošová

Starostka obce Heřmanice, maminka

„Škola v Heřmanicích u Oder dává prostor k rozvoji celé osobnosti, pracuje se v malém počtu dětí a je kladen důraz na vztah a soulad s přírodou.“

Školní projekty

vhodně dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy

VELKÉ SRDCE

Pěstujeme u dětí empatii, soucit, pocit zodpovědnosti a solidaritu.

ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE

Oživujeme kulturní a společenský život obce.ZELENÁ ŠKOLA

Třídíme a minimalizujeme odpad, sázíme stromy, vyrábíme hmyzí hotely, pořádáme Den země, pracujeme s přírodními materiály...

ČTENÁŘSKÉ PROJEKTY

Naše škola má ráda knihy. Čteme i v rámci akcí Noc s Andresenem, Čtení pomáhá a Celé Česko čte dětem.

Náš pedagogický tým

Gabriela Čížová

ředitelka školy

Přichází z Ostravy, kde dlouhé roky působila jako učitelka ve velké sídlištní škole . Práce s dětmi ji celý život naplňuje, a proto by v ní chtěla pokračovat i zde v heřmanické škole, která svým umístěním a malým počtem žáků nabízí spoustu možností. Jednak možnost vyučovat venku, ale také individuální přístup k žákům a příjemné pohodové, téměř rodinné klima. Má ráda turistiku, a proto založila při škole neformální turistický kroužek. Přála by si, aby heřmanická školička byla nadále součástí kulturního a společenského dění v obci, která leží v tak malebné krajině Oderských vrchů. 


Dagmar Mikulová

učitelka

Paní učitelka Dáša dojíždí z Ostravy. Práce s dětmi ji vždy bavila. Je velmi vynalézavá a neustále vymýšlí nové a nové, na první pohled hravé činnosti, aby u svých svěřenců dosáhla co nejlepších výsledků. Individuální přístup k žákům považuje za prioritu. Současně dokáže vytvořit ve své třídě velmi přátelské a důvěrné prostředí.

Kristýna Ondřejová

učitelka, vedoucí včelařského kroužku

Miluje včely, a tak kromě předsedání základní organizace Českého svazu včelařů Odry založila i oblíbený včelařský kroužek.

Vyučuje anglický jazyk, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a letos nově i informační technologie.

Nesmírně aktivní. Zakladatelka spolku Naše Kamenka (propagování aktivního občanství mládeže a dobrovolnictví, udržování místních tradic a zvyků, propojování aktivit sdružení s enviromentální výchovou a vzděláváním, organizování kulturních akcí). Skrze spolek Naše Kamenka realizuje své zájmy, záliby a sny.

Hana Pastorková Strnadlová

vychovatelka  školní družiny a také učitelka přírodovědy

Je extrémně kreativní a s dětmi realizuje spoustu výtvarných experimentů, divadelních představení a dalších zábavných aktivit. V každé situaci najde na věcech i na lidech to dobré a zaměří se na to.

Svou stoprocentní pozitivní náladou umí "nakazit" i ostatní. Je ráda, že může pracovat v tak skvělém kolektivu, protože ta přívětivá a přátelská atmosféra za to stojí.

Jesse Courtemanche

rodilý mluvčí

Pochází z Lowell v americkém státě Massachusetts v USA. Momentálně žije v Novém Jičíně s manželkou a dvěma dcerkami. Česky rozumí a snaží se mluvit.

V naší škole učí v tandemové výuce každé druhé pondělí, aby si žáci měli možnost ověřit  a také obohatit své znalosti anglického jazyka.


Pavla Ovčáčíková

učitelka (toho času na mateřské dovolené)

Je mimořádně nadaná nejen jako hudebnice, ale také jako pedagog, který umí přiblížit krásu hudby všem věkovým kategoriím. Její výuka je protkána spoustou her a zábavných činností.


Karolína Vetešková

učitelka angličtiny a vlastivědy, vychovatelka a vedoucí kroužků (Deskové hry, Lesní moudrost a Hudební nástroje)

Slečna Karolína vítá svým milým úsměvem děti každé ráno v naší školní družině, učí vlastivědu naše páťáky a anglický jazyk čtvrťáky. V odpoledních hodinách se věnuje zájmové činnosti dětí naší školy. Mezi její koníčky patří cestování a cizí jazyky. Svůj volný čas tráví především v přírodě, ať už na kole nebo pěšky. Nejraději je v lese, kde může pozorovat divokou zvěř. Doma má mazlivého kocoura a má ho ráda stejně jako všechny lidi kolem sebe.
NAŠE ŠKOLA

Sídlíme v krásné velké budově.
A jak to vypadá uvnitř?

Škola otevřená všem

Děti se specifickými potřebami to nemají jednoduché, a tak se jim snažíme maximálně pomoct u nás ve škole. Zdravotně postiženým a znevýhodněným žákům přizpůsobujeme prostředí i výuku, sociálně znevýhodněným dětem nabízíme oporu i bezpečí a žákům talentovaným zase prostředí plné podnětů. Ze všech sil se snažíme respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Máme skvělý pedagogický sbor, jehož členové jsou velmi zkušení a dlouhodobě spolupracují se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov. Stejně tak si uvědomujeme důležitost vztahu mezi pedagogy a rodiči, který poctivě rozvíjíme.