Komunitní škola

Jsme dvoutřídní škola pro první až čtvrtý ročník. Nově od školního roku 2020/2021 pro první až pátý ročník. To znamená celý první stupeň ZŠ. Obvykle máme kolem deseti až patnácti dětí, z nichž srší radost a nadšení. Výuku ve třídách obohacujeme o spoustu exkurzí, výletů a kulturních akcí. Do našich aktivit se rádi zapojují rodiče i prarodiče našich žáků.

Jsme malí, ale velmi aktivní.

Naši sponzoři

                                                  - Stanislav Přikryl - SOLAR PRIK s.r.o.

                                                  - Martin Droždík

Aktuality

Informace o zápisu do 1. třídy 2020/2021

Vážení rodiče,

zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

Formulář Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisní list můžete do školy doručit v době od 1.4. do 30.4. 2020 těmito způsoby:

  1. Pokud máte datovou schránku - do datové schránky školy: jnhmmcv
  2. Pokud máte elektronický podpis - elektronicky podepsané e-mailem na adresu:           skola@hermaniceuoder.cz  
  3. Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis - poštou nebo rovnou do schránky u vedlejšího bočního vchodu zprava na Obecní úřad Heřmanice u Oder.
  4. Pokud nemáte možnost tisku, pošleme Vám na Vaši žádost tiskopisy k vyplnění na Vaši adresu. Kontaktujte nás na tel.čísle: 725 708 567 nebo e-mailem: skola@hermaniceuoder.cz

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy zveřejníme do 14.5.2020 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě - informační tabuli vedle vchodu do školní zahrady a na webu školy.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o přijetí vydáváme jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, předejte jedním ze tří způsobů uvedených výše vyplněný formulář "Žádost o odklad povinné školní docházky". V tom případě již Žádost o přijetí ani Zápisový list neposíláte.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa .

Žádost o odklad můžete podat do 30. 4. 2020.

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy, vyžádejte si příslušný formulář e-mailem.

Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2020 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení: - podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra),

- podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, posílejte na e-mail: skola@hermaniceuoder.cz nebo tel. 725 708 567

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Těšíme se na setkání s Vámi a především s dětmi u nás ve škole.


Mgr. Gabriela Čížová, ředitelka školy

Žádost o přijetí

Zápisový list

Žádost o odklad

Pokud nemáte možnost tisku formulářů, kontaktujte e-mailem:  skola@hermaniceuoder.cz nebo telefonicky na č. 725 708 567 ředitelku školy a formuláře Vám budou zaslány na Vaši adresu poštou.

Oznamujeme Vám, že dle rozhodnutí vlády(viz níže) bude naše škola od 11.3.2020(středa) zcela uzavřena.


M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve  školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školpředstavuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Sledujte nás

Reference

Co o naší škole říkají rodiče

Jan Křivonožka

Dolejší Kunčice, tatínek

„Heřmanická škola je místem, kde se děti učí od skvělých a nadšených učitelů, kteří navíc do výuky formou projektů zapojují rodiče a místní profesionály různých profesí. Děti nám díky škole doslova kvetou před očima a my s nimi prožíváme vzdělávací euforii a velkou radost. Díky škole se přirozená hravost, kreativita a emptatie dětí neztrácí, ale naopak prohlubuje. Oceňujeme i kvalitní kroužky, zejména angličtinu a včelařský kroužek. Heřmanickou školu bychom přáli zažít snad každému!“

Nikol Přikrylová

Vlkovice, maminka

„Škola nás nejprve zaujala svou ,,malou" velikostí, kdy se všichni pedagogové i děti dobře znaly a působily spokojeně. Oslovila nás také svým přístupem a nadále nás v něm jen utvrzuje. Vzhledem k počtu žáků má pedagog dost inividuálního času na všechny žáky, čehož si velmi vážíme. V případě potřeby byla a je škola vždy vstřícná. Vymyšlí spoustu aktivních činností, díky kterým mají děti i spoustu nezapomenutelných zážitků. Výběrem ZŠ Heřmanice u Oder mají mé děti fantastický vstup do celoživotního učení :-)“

Vendula Jarošová

Starostka obce Heřmanice, maminka

„Škola v Heřmanicích u Oder dává prostor k rozvoji celé osobnosti, pracuje se v malém počtu dětí a je kladen důraz na vztah a soulad s přírodou.“

Školní projekty

vhodně dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy

VELKÉ SRDCE

Pěstujeme u dětí empatii, soucit, pocit zodpovědnosti a solidaritu.

ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE

Oživujeme kulturní a společenský život obce.ZELENÁ ŠKOLA

Třídíme a minimalizujeme odpad, sázíme stromy, vyrábíme hmyzí hotely, pořádáme Den země, pracujeme s přírodními materiály...

ČTENÁŘSKÉ PROJEKTY

Naše škola má ráda knihy. Čteme i v rámci akcí Noc s Andresenem, Čtení pomáhá a Celé Česko čte dětem.

Náš pedagogický tým

Gabriela Čížová

ředitelka školy

Přichází z Ostravy, kde dlouhé roky působila jako učitelka ve velké sídlištní škole . Práce s dětmi ji celý život naplňuje, a proto by v ní chtěla pokračovat i zde v heřmanické škole, která svým umístěním a malým počtem žáků nabízí spoustu možností. Jednak možnost vyučovat venku, ale také individuální přístup k žákům a příjemné pohodové, téměř rodinné klima. Má ráda turistiku, a proto založila při škole neformální turistický kroužek. Přála by si, aby heřmanická školička byla nadále součástí kulturního a společenského dění v obci, která leží v tak malebné krajině Oderských vrchů. 


Kristýna Ondřejová

učitelka, vedoucí včelařského kroužku (toho času na mateřské dovolené)

Miluje včely, a tak kromě předsedání základní organizace Českého svazu včelařů Odry založila i oblíbený včelařský kroužek.

Nesmírně aktivní. Zakladatelka spolku Naše Kamenka (propagování aktivního občanství mládeže a dobrovolnictví, udržování místních tradic a zvyků, propojování aktivit sdružení s enviromentální výchovou a vzděláváním, organizování kulturních akcí). Skrze spolek Naše Kamenka realizuje své zájmy, záliby a sny.

Hana Pastorková Strnadlová

vychovatelka školní družiny, učitelka Aj

Extrémně kreativní družinářka s dětmi realizuje spoustu výtvarných experimentů, divadelních představení a dalších zábavných aktivit. V každé situaci najde na věcech i na lidech to dobré a zaměří se na to. V letošním školním roce učí také anglický jazyk ve 3. a 4. ročníku.

Svou stoprocentní pozitivní náladou umí "nakazit" i ostatní. Je ráda, že může pracovat v tak skvělém kolektivu, protože ta přívětivá a přátelská atmosféra za to stojí.

Pavla Ovčáčíková

učitelka, vedoucí  hudebního kroužku

Posledním rokem studuje na pedagogické fakultě v Olomouci. Je mimořádně nadaná nejen jako hudebnice, ale také jako pedagog, který umí přiblížit krásu hudby všem věkovým kategoriím. Její působení v naší škole je pro nás velkým přínosem. Učí na naší škole hudební výchovu (už od roku 2018) a od roku 2019 i anglický jazyk ve 2. ročníku. Vede také hudební kroužek, který letos nově otevřela i pro předškoláky z MŠ Kamenka.

Michaela Křivonožková

učitelka, vedoucí kroužku "Lesní moudrost"

Vystudovala zdravotnickou a zahradnickou školu. S dětmi pracovala řadu let už ve skautském oddíle, kde se začal formovat její vztah k přírodě. Nabité zkušenosti znovu oživila v Kroužku lesní moudrosti, který vede v ZŠ Heřmanice u Oder od roku 2018. Od roku 2019 zde učí předměty Člověk a jeho svět, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. S dětmi se zapojila do programu "Učíme se venku", aby zažívaly učivo doopravdy. K učivu přistupuje komplexně, děti sledují rytmus celého roku, pozorují přírodní procesy, pěstují zeleninu a učí se odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Dále naplňuje poslání projektu Zelená škola a pečuje o Facebook školy.

Dagmar Mikulová

učitelka

Paní učitelka Dáša dojíždí z Ostravy. Práce s dětmi ji vždy bavila. Je velmi vynalézavá a neustále vymýšlí nové a nové, na první pohled hravé činnosti, aby u svých svěřenců dosáhla co nejlepších výsledků. Individuální přístup k žákům považuje  za  prioritu. Současně dokáže vytvořit ve své třídě velmi přátelské a důvěrné prostředí.


NAŠE ŠKOLA

Sídlíme v krásné velké budově.
A jak to vypadá uvnitř?

Škola otevřená všem

Děti se specifickými potřebami to nemají jednoduché, a tak se jim snažíme maximálně pomoct u nás ve škole. Zdravotně postiženým a znevýhodněným žákům přizpůsobujeme prostředí i výuku, sociálně znevýhodněným dětem nabízíme oporu i bezpečí a žákům talentovaným zase prostředí plné podnětů. Ze všech sil se snažíme respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Máme skvělý pedagogický sbor, jehož členové jsou velmi zkušení a dlouhodobě spolupracují se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov. Stejně tak si uvědomujeme důležitost vztahu mezi pedagogy a rodiči, který poctivě rozvíjíme.